Zakres działania

    Ideą Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz podejmowaniu działań edukacyjnych, społecznych charytatywnych oraz wychowanie dzieci i młodzieży poprzez kulturę fizyczną i sport wskazując alternatywny sposób spędzenia wolnego czasu bez nałogów.

 

    Domeną działalności Klubu jest dziedzina sportu – kajakarstwo.

Celem Klubu jest: 

 • Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
 • Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
 • Uczestniczenie w imprezach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
 • Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
 • Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
 • Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
 • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
 • Działanie na rzecz integracji europejskiej, poprzez rozwijanie kontaktów współpracy na płaszczyźnie sportowej.
 • Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • Promocja i organizacja wolontariatu.
 • Działalność charytatywną.

    Klub realizuje swoje cele poprzez następujące formy:

I Organizowanie:

 1. Turniejów i rozgrywek sportowych.
 2. Obozów sportowych krajowych i zagranicznych.
 3. Zawodów sportowych.
 4. Zajęć sportowych i rekreacyjnych.
 5. Szkoleń kursów i konferencji.
 6. Innych form zajęć dozwolonych prawem.

II Udostępnienie:

 1. Obiektów będących w posiadaniu Klubu : Sprzętu, przyrządów i przyborów będących własnością Klubu